Our vision

Vision: A leading international environment in Media City Bergen™ for innovation and knowledge within the field of media technology.

Target: The cluster project increase innovation pace, the value creation and growth in the media and media technology industry in Bergen, and influence the digital transformation in the media industry, both nationally and internationally.

The Norwegian Centres of Expertise Programme (NCE) is established to enhance sustainable innovation and internationalization processes in the most dynamic and growth-oriented Norwegian clusters. The programme supports long-term development processes in the clusters based on collaboration between industry, R&D and the public sector. Twelve clusters have so far been selected and given status as a NCE project. The NCE Programme is jointly owned and implemented by the three main Norwegian innovation agencies: Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA, with Innovation Norway having the main responsibility.

Norwegian version:

Visjon: Klyngen skal være et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor medieteknologifeltet.

Mål: Klyngeprosjektet skal øke innovasjonstakten, verdiskapning og vekst innenfor medie- og teknologiindustrien i Bergen, og påvirke den digital tranformasjonen i industrien, både nasjonalt og internasjonalt.

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å styrke bærekraftige innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest dynamiske og vekstorientert norske klynger. Programmet støtter langsiktige utviklingsprosesser i klynger basert på samarbeid mellom industrien, FoU og offentlig sektor. Tolv klynger har hittil blitt valgt og gitt status som NCE-prosjekter. NCE-programmet eies og drives av de tre viktigste norske virkemiddelapparater: Innovasjon Norge, Forskningsrådet Norge og SIVA, med Innovasjon Norge som hovedansvarlig.