What we do

Launching a medialab in Media City Bergen™ - for research and innovation.

Stimulate collaboration and innovation processes between industry and research facilities.

Contribute to bachelor and master programs related to media innovation in relevant disciplines, including connecting students and professional resources for innovation purposes in the media industry.

Guide to funding agencies, and organizes courses and guidance to trigger funds for innovation projects.

Arrange breakfast meetings with topics such as game development, data security / privacy, drones, mobile etc.

Arrange Show and Tell and other informal events to showcase new products, services and innovations in the cluster.

Arrange interdisciplinary innovation workshops, hackatons, seminars and conferences

Arranging international courses / workshops / study tours etc

Implement speed dating and matchmaking between different communities in the cluster and stimulate more interaction between different players and institutions in the cluster.

Strengthen internationalization of the cluster and cluster members through increased sharing and collaboration on international arenas.

Networking and collaboration efforts to increase innovation pace.

Collaboration with Innovation Norway's offices abroad and arranging relevant delegations and visits.

Establish new networks through cooperation with other clusters, primarily in Scandinavia, England and / or USA / Canada.

Implement Accell Mediatech in cooperation with Bergen Teknologi Overføring- an innovation program for Media / ICT in Bergen.

Norwegian version:

Dette leverer NCE Media:

På klyngens vegne har NCE Media utviklet en Medialab for forsknings- og utviklingsformål i Media City Bergen™.

NCE Media har som kjerneoppgave å etablere møteplasser, legge grunnlag for nettverksbygging og relasjoner, og bygge kollektiv kompetanse på tvers av fagmiljøene i klyngen. Dette gjøres blant annet gjennom en lang rekke årlige seminarer, workshops, frokostmøter, informasjonsmøter, ”matchmaking”, ”speeddating” og andre lignende arenaer/møteplasser. Her berøres ulike temaer og problemstillinger aktuelle for klyngens medlemmer.

NCE Media har fokus på internasjonalisering for klyngens medlemmer gjennom økt deling og samarbeid på internasjonale arenaer, og gjennom kundenettverk. Dette innebærer også å tilgjengeliggjøre etablerte arenaer og nettverk for virksomheter i klyngen, og etablere nye nettverk og samarbeidsplattformer for nye medlemmer.

NCE Media bidrar til å utvikle internasjonale events i regi av bergenske bedrifter, slik at disse blir tilgjengelig for en større del av klyngen. NCE Media jobber også med hjemhenting av kunnskap fra relevante, internasjonale bedrifter eller miljøer, og tilgjengeliggjøre disse for klyngens medlemmer. Som en del av internasjonaliseringsarbeidet arrangeres det også delegasjonsreiser og studiereiser for medlemmer i klyngen, eller profilering av klyngen på internasjonale messer.

NCE Media stimulerer og bidrar til konkrete utviklingsprosjekter mellom ulike aktører i klyngen – spesielt gjennom programmer som Accel Mediatech, FoU-programmer eller tilsvarende. Det arrangeres en rekke seminarer, kurs, workshops og konferanser i samarbeid med virkemiddelapparatet (eksempelvis SkatteFUNN, Horizon2020 etc). NCE Media har god oversikt over virkemiddelapparatet, og yter også konkret bistand for utforming og tilrettelegging av søknader for aktører i klyngen. NCE Media gir videre rådgivning innen forretningsutvikling og kontakt mot nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

NCE Media drifter en rekke læringsarenaer, kompetansenettverk og tverrfaglige innovasjonsworkshops som er tilgjengelig for klyngens medlemmer, og jobber aktivt for å koble FoU-miljøene og virkemiddelapparatet på ulike samhandlingsprosjekter.

NCE Media jobber for å stimulere til flere konkrete oppgaver og prosjekter med deltakelse fra bedrifter og FoU, og for å tilrettelegge for flere bachelor og masteroppgaver knyttet til medieinnovasjon innenfor relevante fagområder. Dette innebærer blant annet å koble studenter og fagressurser på definerte utviklingsprosjekter eller innovasjonsarbeid i mediebransjen, og bistå industrien å finne gode FoU-caser eller studentressurser som kan være formålstjenlige.

NCE Media har et samarbeid med entreprenørskapsuken, en faglig konferanse i tilknytning til Global Entrepreneurship Week. NCE Media står også som medarrangør på flere ulike konferanser (eksempelvis NODA og Dagsvara i 2015). NCE Media er også involvert i Startup Weekend i Bergen i 2015 og 2016, og arrangerer også ulike hackathons, pitche-eventer.

NCE Media drifter også flere uformelle arrangement og møteplasser for å vise frem det som skjer av små og store utviklings- og innovasjonsinitiativ i klyngen (eks Show & Tell, Pitcher og lignende).

NCE Media utvikler også besøkssenter for skoleelever, forretningsforbindelser og besøkende knyttet til nærings- og kunnskapsparken Media City Bergen™.